Nyheder

Bevismiddeltilsynets årsberetning for 2023

Bevismiddeltilsynets årsberetning for 2023 er nu udkommet. Årsberetningen indeholder bl.a. artikler om processen for det tematiske tilsyn med behandlingen af DNA-beviset og interviews med medarbejdere i Bevismiddeltilsynet.
Læs årsberetningen her.

(Indsat d. 14. maj 2024)


Bevismiddeltilsynets årsberetning for 2023 udkommer snart

Bevismiddeltilsynets årsberetning for 2023 udkommer tirsdag d. 14. maj 2024. Den udgives her på hjemmesiden og deles på Bevismiddeltilsynets LinkedIn-side. Årsberetningen indeholder artikler om processen for det tematiske tilsyn med DNA-beviset og netværk og konferencedeltagelse, interviews med medarbejdere i Bevismiddeltilsynet mv.

(Indsat d. 6. maj 2024)


Resultater fra foranalysen i tilsynet med DNA-beviset

Bevismiddeltilsynet har iværksæt et tematisk tilsyn med politiets og anklagemyndighedens behandling af DNA-beviset. Bevismiddeltilsynet har indledt det tematiske tilsyn med en foranalyse med henblik på at målrette tilsynet mod de potentielle risikofaktorer og usikkerheder, der forventes at have størst betydning for DNA-bevisets kvalitet og integritet igennem hele straffesagskæden.

Foranalysen er nu afsluttet, og du kan læse om resultaterne her.

(Indsat d. 17. maj 2023)


Bevismiddeltilsynets første årsberetning

Bevismiddeltilsynet afgiver årligt en beretning til Folketinget og justitsministeren om sin virksomhed. Bevismiddeltilsynet har d. 15. marts 2023 offentliggjort sin første årsberetning, som dækker over dets virke det første år siden myndigheden blev etableret d. 1. januar 2022.

Årsberetningen indeholder bl.a. artikler om Bevismiddeltilsynets opgaver og organisation og det påbegyndte tematiske tilsyn med DNA-beviset.

Læs årsberetningen for 2022 her.

(Indsat d. 15. marts 2023)


Tematisk tilsyn med DNA-beviset

Bevismiddeltilsynet har den 15. december 2022 påbegyndt et tematisk tilsyn med politiets og anklagemyndighedens behandling af DNA-beviset.

Omdrejningspunktet i det tematiske tilsyn er, i hvilken grad politiets og anklagemyndighedens behandling sikrer DNA-bevisets kvalitet og integritet, samt hvorvidt der kan være områder, hvor myndighederne eventuelt kan justere deres praksis for at øge bevisets integritet og kvalitet. Du kan læse mere om baggrunden og processen for det tematiske tilsyn her.

(Indsat d. 5. januar 2023)


Orientering om utilsigtet sletning af data

Den 17. juni 2022 orienterede Rigspolitiet Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet) om en sag, hvor der var sket sletning af data tilhørende Midt- og Vestjyllands Politi.

Det fremgår af retsplejelovens § 118 a, stk. 3, 2. pkt., at politiet og anklagemyndigheden af egen drift orienterer Bevismiddeltilsynet, hvis der konstateres fejl eller mulige fejl af generel eller systematisk karakter og af retssikkerhedsmæssig betydning ved politiets eller anklagemyndighedens behandling af tekniske beviser.

Ved brev af 7. juli 2022 har Rigspolitiet nærmere redegjort for sagen.

Bevismiddeltilsynet har på baggrund af Rigspolitiets oplysninger om hændelsesforløbet vurderet, at der ikke er grundlag for at gå ind i sagen.

Bevismiddeltilsynet har herved lagt vægt på Rigspolitiets oplysninger om, at der er tale om en enkeltstående hændelse, som er opstået på baggrund af en menneskelig fejl samt oplysningerne om, at relevante data forud for den utilsigtede sletning allerede var blevet overført til de konkrete sager.

På den baggrund er det Bevismiddeltilsynets vurdering, at der ikke er tale om en fejl af generel eller systematisk karakter og af retssikkerhedsmæssig betydning for straffesagsbehandlingen. Bevismiddeltilsynet har den 25. august 2022 orienteret Rigspolitiet og Rigsadvokaten herom.

(Indsat d. 5. september 2022)