Nyheder

Resultaterne af foranalysen i det tematiske tilsyn med DNA-beviset

Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet) iværksatte den 15. december 2022 et tematisk tilsyn med politiets og anklagemyndighedens behandling af DNA-beviset. Du kan læse mere om baggrunden og processen for det tematiske tilsyn her.

Bevismiddeltilsynet har indledt det tematiske tilsyn med en foranalyse. Formålet med foranalysen har været at målrette tilsynet mod de potentielle risikofaktorer og usikkerheder, der forventes at have størst betydning for DNA-bevisets kvalitet og integritet igennem hele straffesagskæden. Bevismiddeltilsynet har i foranalysen indsamlet viden fra politiet og anklagemyndigheden samt en række øvrige aktører af relevans for behandlingen af DNA-beviset, herunder forsvarsadvokater, domstolene, eksperter/specialister m.fl.

Fokusområder i det tematiske tilsyn

På baggrund af resultaterne i foranalysen har Bevismiddeltilsynet identificeret de mest relevante risikofaktorer. Disse risikofaktorer er samlet i fire fokusområder, som udgør omdrejningspunktet for den fokuserede del af det tematiske tilsyn:

  • Sikring af sporprøver, særligt risiko for kontaminering af DNA ved gerningsstedsundersøgelsen
  • Dokumentation ved sikring af sporprøver på gerningsstedet og på effekter
  • Overførsel af data mellem IT-systemer ved søgning i DNA-registret, særligt manuelle processer
  • Formidlingen af DNA-beviset, særligt beskrivelsen af forbehold og usikkerheder, mulighed for fejlslutninger samt formidlingen ved afvigelser fra gængse resultater

Det bemærkes, at Bevismiddeltilsynet i foranalysen ikke har identificeret fejl ved politiets og anklagemyndighedens behandling af DNA-beviset på de fire fokusområder, men risiciene for fejl eller uhensigtsmæssigheder ved behandlingen af DNA-beviset vurderes at være højere på de fire fokusområder end på andre områder.

Tilsynsdesign

Bevismiddeltilsynet forventer at anvende følgende metoder i det aktuelle tilsyn:

  • Gennemgang af procedurer og retningslinjer
  • Gennemgang af gennemførte kvalitetskontroller
  • Gennemgang af afsluttede straffesager
  • Tilsynsbesøg hos udvalgte dele af politi og anklagemyndighed, herunder interviews med medarbejdere og overværelse af arbejdsgange
  • Overværelse af retsmøder

Det videre forløb

Når Bevismiddeltilsynet har afsluttet den fokuserede del af det tematiske tilsyn, udarbejdes en samlet tilsynsrapport. Rapporten indeholder Bevismiddeltilsynets vurdering af politiets og anklagemyndighedens nuværende praksis på fokusområderne samt Bevismiddeltilsynets eventuelle anbefalinger til den fremadrettede praksis. Udkastet til tilsynsrapporten forelægges politiet og anklagemyndigheden til eventuel udtalelse, så deres faglige og praktiske viden om de forhold, der måtte være genstand for rapporten, kan inddrages i den endelige vurdering.

(Indsat den 17. maj 2023)