Velkommen til Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler

Bevismiddeltilsynet er en nyetableret myndighed fra 1. januar 2022

Opgaver

Bevismiddeltilsynets opgave er at føre tilsyn med politiets og anklagemyndighedens behandling af tekniske beviser.

Bevismiddeltilsynet skal påse:

  • at der generelt er udarbejdet tilstrækkelige og relevante procedurer og retningslinjer for behandlingen af tekniske beviser, og at disse bliver efterlevet af myndighederne,  
  • at forbehold og usikkerheder, der knytter sig til karakteren af et teknisk bevis, er beskrevet tilstrækkeligt, samt at oplysninger om forbehold og usikkerheder knyttet til de pågældende beviser fremgår af sagen og fremlægges i relevant omfang,
  • at politiets og anklagemyndighedens afdækning af og opfølgning på konstaterede eller mulige fejl af generel eller systematisk karakter og af retssikkerhedsmæssig betydning ved behandling af tekniske beviser er tilstrækkelig.

Proces for det tematiske tilsyn med behandlingen af DNA-beviset

Du kan læse om faserne i det igangværende tematiske tilsyn med behandlingen af DNA-beviset her.

Du kan læse om udvælgelsen af DNA-beviset til tematisk tilsyn her.

Bevismiddeltilsynet

Tekniske beviser

Tekniske beviser omfatter oplysninger, spor og materiale, som indsamles til brug for en teknisk undersøgelse eller behandling, således at oplysningerne senere kan dokumenteres som bevis i en straffesag.

Det kan eksempelvis være teledata, foto- og videooptagelser, fingeraftryk, hastighedsmålinger, våbenspor mv.  

Ledelse

Bevismiddeltilsynet er organisatorisk placeret under samme ledelse som Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden).

Det betyder, at tilsynet ledes af Politiklagerådet, som har det overordnede ansvar og af en direktør, som har ansvaret for Bevismiddeltilsynets (og Politiklagemyndighedens) daglige virke.

Politiklagerådet er som følge af etableringen af Bevismiddeltilsynet blevet udvidet med en teknisk ekspert.

Årsberetning

Bevismiddeltilsynet vil årligt afgive en beretning om sin virksomhed til Folketinget. Årsberetningerne vil blive offentliggjort her på siden.

Bevismiddeltilsynets årsberetning for 2023 er offentliggjort den 14. maj 2024. Læs beretningen her.

Lovgrundlag

Reglerne om Bevismiddeltilsynet er fastsat i retsplejelovens kapitel 11 a.