Nyheder

Tematisk tilsyn med DNA-beviset

Om baggrunden for udvælgelsen af DNA-beviset til tematisk tilsyn

DNA-beviset er udvalgt på baggrund af en samlet skønsmæssig vurdering i forhold til både væsentlighed og risiko forbundet med politiets og anklagemyndighedens behandling af DNA-beviset.

Bevismiddeltilsynet har herved lagt vægt på, at DNA-beviset er udtryk for en kompleks matematisk sandsynlighedsberegning. Det er derfor centralt, at politiet og anklagemyndigheden tilstrækkeligt og fyldestgørende beskriver de usikkerheder og forbehold, der knytter sig til beviset, og at oplysningerne om forbehold og usikkerheder i relevant omfang fremgår af straffesagerne og fremlægges åbent under sagernes behandling ved domstolene. Samtidig knytter der sig en række kendte risikofaktorer til anvendelsen af DNA-beviset.

Det er endvidere Bevismiddeltilsynets vurdering, at potentielle risikofaktorer ved politiets og anklagemyndighedens behandling af DNA-beviset kan være af høj væsentlighed for borgerens retssikkerhed. Vurderingen bygger på, at DNA-beviset indgår i bevisvurderingen med betydelig vægt, samt at DNA-beviset blandt andet anvendes i straffesager, der medfører fængselsstraf, og således kan have indgribende betydning for den tiltalte.

Om processen for det tematiske tilsyn

Bevismiddeltilsynet indleder det tematiske tilsyn med DNA-beviset med en foranalyse. Formålet med foranalysen er at målrette tilsynet mod de potentielle risikofaktorer og usikkerheder, der forventes at have størst betydning for DNA-bevisets integritet og kvalitet igennem hele straffesagskæden. I foranalysen indsamler Bevismiddeltilsynet viden fra en række myndigheder og øvrige aktører med henblik på at få et indgående kendskab til DNA-beviset og opnå en høj faglig kvalitet i tilsynets arbejde.

Med afsæt i denne viden udarbejder Bevismiddeltilsynet den endelige problemformulering og afgrænsning af det tematiske tilsyn samt et tilsynsdesign, der beskriver den konkrete tilrettelæggelse af tilsynet.

Dernæst gennemfører Bevismiddeltilsynet selve tilsynet. Valg af tilsynsmetoder vil afhænge af problemformuleringen i det konkrete tilsyn. Det kan blandt andet indeholde gennemgang af afsluttede straffesager, tilsynsbesøg, interviews, overværelse af retsmøder mv.

Det tematiske tilsyn afsluttes med en samlet rapport, der både indeholder Bevismiddeltilsynets vurdering af politiets og anklagemyndighedens nuværende praksis samt eventuelle anbefalinger til den fremadrettede praksis.

(Indsat den 5. januar 2023)