Processen for det tematiske tilsyn med behandlingen af
DNA-beviset

Tilsyn iværksættes

15. december 2022

Bevismiddeltilsynet har d. 15. december 2022 iværksat et tematisk tilsyn med politiets og anklagemyndighedens behandling af DNA-beviset.

Omdrejningspunktet i det tematiske tilsyn er, i hvilken grad politiets og anklagemyndighedens behandling sikrer DNA-bevisets kvalitet og integritet, samt hvorvidt der kan være områder, hvor myndighederne med fordel kan justere deres praksis med henblik på at øge bevisets integritet og kvalitet.

Tilsynet retter sig mod politiet og anklagemyndigheden som myndigheder og mod behandlingen af tekniske beviser på myndighedsniveau. Bevismiddeltilsynet fører dermed ikke tilsyn med enkeltpersoner eller enkeltsager inden for myndighederne.

Læs mere om udvælgelsen af DNA-beviset til tematisk tilsyn her.

Tilbage til toppen


Foranalyse

December 2022 – marts 2023

Bevismiddeltilsynet har indledt det tematiske tilsyn med en foranalyse. Formålet med foranalysen er at målrette tilsynet mod de potentielle risikofaktorer og usikkerheder, der forventes at have størst betydning for DNA-bevisets kvalitet og integritet igennem hele straffesagskæden.

Bevismiddeltilsynet har i foranalysen indsamlet viden fra politiet og anklagemyndigheden samt en række øvrige aktører af relevans for behandlingen af DNA-beviset, herunder forsvarsadvokater, domstolene, eksperter/specialister m.fl.

Bevismiddeltilsynet har ikke i foranalysen identificeret fejl ved behandlingen af DNA-beviset. Men på baggrund af resultaterne i foranalysen har Bevismiddeltilsynet identificeret en række risikofaktorer. Disse risikofaktorer er samlet i nedenstående fire fokusområder, som udgør omdrejningspunktet for den fokuserede del af det tematiske tilsyn.

  1. Sikring af sporprøver, særligt risiko for kontaminering af DNA ved gerningsstedsundersøgelsen
  2. Dokumentation ved sikring af sporprøver på gerningsstedet og på effekter
  3. Overførsel af data mellem IT-systemer ved søgning i DNA-registret, særligt manuelle processer
  4. Formidlingen af DNA-beviset, særligt beskrivelsen af forbehold og usikkerheder, risikoen for fejlslutninger samt formidlingen ved afvigelser fra gængse resultater

Tilbage til toppen


Fokuseret del af det tematiske tilsyn

Aktuel fase

I forlængelse af foranalysen har Bevismiddeltilsyn indledt den fokuserede del af det tematiske tilsyn med politiets og anklagemyndighedens behandling af DNA-beviset. Omdrejningspunktet for den fokuserede del er fire fokusområder, som baserer sig på resultaterne i foranalysen.

I den fokuserede del af tilsynsprocessen indsamler Bevismiddeltilsynet viden om behandlingen af DNA-beviset med særligt fokus på de fire områder. Bevismiddeltilsynet anvender følgende metoder til at indsamle viden om fokusområderne:

  • Gennemgang af procedurer og retningslinjer
  • Gennemgang af afsluttede straffesager
  • Tilsynsbesøg hos udvalgte dele af politi og anklagemyndighed, herunder interviews med medarbejdere og overværelse af arbejdsgange
  • Overværelse af retsmøder

Bevismiddeltilsynet udarbejder på baggrund af den indsamlede viden om fokusområderne et udkast til tilsynsrapport med Bevismiddeltilsynets vurdering af politiets og anklagemyndighedens behandling af DNA-beviset samt Bevismiddeltilsynets eventuelle anbefalinger til den fremadrettede praksis. Formålet med tilsynets rapport er først og fremmest at afdække, om der foreligger systemiske fejl ved politiets eller anklagemyndighedens behandling af DNA-beviset, eller om der i øvrigt er områder, hvor myndighederne med fordel ville kunne justere deres praksis med henblik på at øge kvaliteten og integriteten af beviset.

Tilbage til toppen


Høring af Rigspolitiet og Rigsadvokaten over udkast til tilsynsrapport

Udkast til tilsynsrapport forelægges Rigspolitiet og Rigsadvokaten til en eventuel udtalelse, så myndighedernes faglige og praktiske viden om de forhold, der er genstand for rapporten, kan inddrages i Bevismiddeltilsynets endelige vurdering.

Tilbage til toppen


Afslutning på det tematiske tilsyn

Det tematiske tilsyn afsluttes med en tilsynsrapport med Bevismiddeltilsynets endelige vurdering og eventuelle anbefalinger. Tilsynsrapporten afgives direkte til Rigspolitiet og Rigsadvokaten, der har ansvaret for den videre proces, herunder at foretage en vurdering af udmøntningen af eventuelle anbefalinger.

Tilbage til toppen